സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു റോൾ കഴിച്ചാലോ ? Shawarmashi, The Happiness Roll.

ഫുഡിസ് ആയ യാത്രികർ ഏത് സ്ഥലത്തു ചെന്നാലും ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക അവിടുത്തെ പ്രധാന രുചിക്കൂട്ടുകൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്നായിരിക്കും. ഓരോ നാട്ടിലും ആ നാടിന്റെ തനതായ രുചിയും മറ്റു ചില സവിശേഷതകളുമൊക്കെയുള്ള ചില ഭക്ഷണശാലകൾ ഉണ്ടാകും. അത്തരം റസ്റ്ററന്റുകൾ കുറച്ചൊക്കെ പ്രശസ്തവും ആകും.
Hasthinapuri-shap-traveloncemore-fetured-pic-1170x560

ഹസ്തിനപുരി ഷാപ്പിലെ പുല്ലൻ ഫ്രൈ. Hasthinapuri shap pullan Fry.

നല്ല കപ്പയും പുഴമീനും , ഞണ്ടും , കക്കയും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ പുല്ലൻ വറുത്തതും കൂടെ ഷാപ്പിലെ മറ്റു നാവിൽ വെള്ളം ഊറുന്ന വിഭവങ്ങളും.ഇതെല്ലാം നല്ല  ഇളം കാറ്റിൽ ഒരു പാടവരമ്പിൽ ഇരുന്നു കഴിക്കുന്നത് ഒന്ന്  ഓർത്തുനോക്കിക്കെ…ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു ശരാശരി ഭക്ഷണപ്രേമിയുടെയും