70 വയസ്സിലും 60 ദിവസത്തെ All India Road Trip നടത്തിയ ഇടുക്കിയിലെ ദമ്പതികൾ.

ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇന്നത്തെ കാലത്തു All India Road Trip ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം ചെയ്യാറുള്ള ഈ ഭാരത പര്യടനം, പ്രായം എന്നത് വെറുമൊരു നമ്പർ മാത്രമാണന്നു തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത ഇടുക്കിക്കാരായ തികച്ചും സാധാരണക്കാരായ ദമ്പതികൾ നെടുങ്കണ്ടത്തു ഉണ്ട്.