കാട്ടാനക്കൂട്ടം മേയുന്ന ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ, Highest View Point.