70 വയസ്സിലും 60 ദിവസത്തെ All India Road Trip നടത്തിയ ഇടുക്കിയിലെ ദമ്പതികൾ.