പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അഞ്ചുദിവസത്തെ തമിഴ് അതിർത്തിയിലെ ക്യാമ്പിംഗ്.