കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമോ? ഇത് ഇവിടുത്തെ മീശപ്പുലിമല.